Naar De Raadscommissie Tegen De Bomenkap In Amsterdam

Op woensdag 2 oktober heeft oprichter en mede-eigenaar Elizabeth Plokker van The Conscious Club zich aan de raadscommissie uitgesproken tegen de bomenkap in Amsterdam.
Hieronder een transcript van het gesprek.

Nederland, en dus ook Amsterdam is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens.

Bomen en duurzaam groenbeleid dragen bij aan een gezonde lucht-, water- en leefkwaliteit van ons land. Broodnodig, want Nederland scoort al jaren bedroevend slecht op Europese graadmeter voor een gezonde leefomgeving. In 2011 waren we zelfs nog het meest vervuilde land van Europa en anno 2019 scoren we nog steeds niet veel beter. Volgens wetenschappelijk onderzoek is Amsterdam de meest vervuilde stad van Nederland en tellen hier we het hoogst aantal plekken waar de luchtverontreiniging de Europese normen overschrijdt.

De vermindering van stedelijk groen, leidt automatisch tot een vermindering van de capaciteit om op leefniveau schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen. Het niveau van luchtverontreiniging is en blijft een belangrijk milieuprobleem vooral als gekeken wordt naar de schadelijke effecten op de volksgezondheid.

Uit onderzoek door het RIVM is gebleken dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld 18.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof. Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. En elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis. Volgens de huidige metingen is de situatie in Amsterdam nu ongezond.

Niet alleen is onze luchtkwaliteit verontrustend, maar er is door klimaatverandering en de daar aan gekoppelde extreme regenval een zeer urgent waterprobleem in onze stad. Meer groen zorgt voor minder overlast.

Naast de waterproblematiek houdt onze stad enorm veel warmte vast. Op de heetste plekken lopen de verschillen op tot wel 9 graden blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Hittestress vormt een serieus gevaar voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en jonge kinderen, gemiddeld sterven er 2200 meer mensen tijdens een hittegolf.

De urgente problematiek waarmee onze stad worstelt is gemakkelijk op te lossen door meer bomen te planten en niet onnodig bomen te kappen.

Amsterdam heeft geen inzichtelijk kapbeleid, op stadsdeelniveau worden straten herzien, waarbij onze oude bomen voor de nieuwe ambities moeten wijken. Bomen blijken in de weg te staan bij de verplichte implementatie van 5G en SMART technologieën. Een onnodige kaalslag is het gevolg. Kan de gemeente de veiligheid van de bomen en van onze gezondheid garanderen met de uitrol van 5G? Wat heeft hier urgentie? Snel internet of de volksgezondheid?

Tweede deel video

Telefoongesprek Imane Nadif, woordvoerder GroenLinks:

“Bij alle bomenkap mag je sowieso een bezwaar indienen. Bij alle bomen. En ja dus allemaal dat soort dingen, we hebben gewoon procedures in Amsterdam. En als de bewoners er niet mee eens zijn, dan zijn ze er niet mee eens, het is niet zo dat we ze gewoon verplicht kunnen stellen. Ik zal daar effe, ik zal vragen of dat mogelijk is of ze opnieuw een brief kunnen sturen naar bewoners en ondernemers.”

Teken en deel deze petitie voor 7 oktober om 10:00. Als we allemaal tegen zijn, moet de gemeente luisteren en kan het plan niet doorgaan!
https://petities.nl/petitions/stop-de-bomenkap-op-de-rozengracht

Read our previous letter to the municipal here:

GO DOOR-TO-DOOR WITH US!


English Version

On Wednesday 2 October, founder and co-owner Elizabeth Plokker of The Conscious Club spoke against the tree felling in Amsterdam at the council committee. Below is a transcript of the conversation.

According to Article 191 of the Treaty of Rome, the Netherlands, and therefore also Amsterdam, is obliged to preserve, protect and improve the quality of the environment and to protect human health.

Trees and a sustainable green policy contribute to the healthy air, water and living quality of our country. Necessary, because the Netherlands has been scoring poorly on a European gauge for a healthy living environment for years. In 2011 we were even the most polluted country in Europe and in 2019 we still do not score much better. According to scientific research, Amsterdam is the most polluted city in the Netherlands and here we have the highest number of places where air pollution exceeds European standards.

The reduction of urban greenery automatically leads to a reduction in the capacity to remove harmful substances from the air at the living level. The level of air pollution is and remains an important environmental problem, especially when considering the harmful effects on human health.

Research by RIVM has shown that an average of 18,000 people die prematurely every year in the Netherlands as a result of long-term exposure to particulate matter. Every day 3 people die from lung cancer due to air pollution. And every day air pollution causes more than 40 emergency admissions in the hospital. According to current measurements, the situation in Amsterdam is now unhealthy.

Not only is our air quality disturbing, but there is also a very urgent water problem in our city due to climate change and the associated extreme rainfall. More green causes less nuisance.

In addition to the water problem, our city retains an enormous amount of heat. In the hottest places, the differences go up to 9 degrees Celsius, according to research from TU Delft. Heat stress poses a serious danger to vulnerable population groups such as the elderly and young children, on average 2200 more people die during a heat wave.

The urgent problems that our city is struggling with are easy to solve by planting more trees and not cutting down trees unnecessarily.

Amsterdam does not have a clear logging policy, streets are being revised at district level, with our old trees having to make way for the new ambitions. Trees appear to stand in the way of the mandatory implementation of 5G and SMART technologies. An unnecessary clearing is the result. Can the municipality guarantee the safety of the trees and our health with the rollout of 5G? What is urgent here? Fast internet or public health?

Second Part Video

Phone call Imane Nadif, spokesperson GroenLinks:

”You can submit an objection to any tree felling. With all trees. And yes, all that kind of thing, we just have procedures in Amsterdam. And if the residents don't agree, then they don't agree, it's not that we can just make them mandatory. I will ask if that is possible or if they can again send a letter to residents and entrepreneurs.”


Please share and sign the petition before October 7 at 10:00. If we are all against it, the municipal will have to listen!
https://petities.nl/petitions/stop-de-bomenkap-op-de-rozengracht


Read our previous letter to the municipal here:

GO DOOR-TO-DOOR WITH US!