ALGEMENE VOORWAARDEN THE CONSCIOUS CLUB EN THE GREEN TEMPLE


ALGEMEEN

Alle uitgebrachte offertes en genomen opties zijn 7 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of email correspondentie. Bij het eenzijdig veranderen van het programma en/of het aantal gasten kan de geldigheid van de offerte onmiddellijk vervallen.

U kunt uw offerte per mail bij The Conscious Club/The Green Temple omzetten in een bevestiging. Graag ontvangen wij uw bevestiging bijtijds, zodat wij de bijeenkomst zo goed mogelijk voor u kunnen voorbereiden. Na uw bevestiging zult u altijd binnen een paar dagen de factuur per mail ontvangen. Om uw boeking te garanderen dient 50% van de rekening voorafgaand aan de boeking te zijn voldaan.

The Conscious Club/The Green Temple behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren of bijeenkomsten te beëindigen indien deze het belang van The Conscious Club/The Green Temple kunnen schaden of in strijd wordt gehandeld met overheidsvoorschriften of deze bepalingen en spelregels.

Uitzondering op de voorwaarden en spelregels zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. The Conscious Club/The Green Temple, directie en medewerkers van The Conscious Club/The Green Temple blijven gevrijwaard voor aanspraken van derden. De directie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe schade en of gevolgschade van klanten indien de geplande evenementen geen doorgang vinden. Voor eventueel geleden schade, worden nooit vergoedingen uitgekeerd.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst voor verhuur van ruimte en faciliteiten en voor afspraken en overeenkomsten voor catering aangegaan door The Conscious Club/The Green Temple en derden.

BIJEENKOMST
Meer-werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de klant en welke geen deel uitmaken van een overeenkomst zullen door The Conscious Club/The Green Temple aan de klant in rekening worden gebracht. 

Tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst kunt u de invulling van de catering en/ of het aantal gasten wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Overlast aan omgeving moet te allen tijde worden voorkomen. Onze locatie bevindt zich in een rustig gedeelte van de historische binnenstad en wij zijn zuinig op de goede relatie met onze buren.

Wanneer er spullen worden achtergelaten is dit geheel voor uw eigen risico en kan de directie van The Conscious Club/The Green Temple op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermiste artikelen. The Conscious Club/The Green Temple behoudt zich het recht eventuele toegebrachte schade aan het pand bij de klant te verhalen. Eenieder die The Conscious Club/The Green Temple huurt of ter beschikking heeft voor het houden van een bijeenkomst is aansprakelijk voor alle direct en indirect veroorzaakte schade aan gebouw en omgeving, alsmede aan de inventaris waaronder kunstvoorwerpen, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze voorwaarden en spelregels. 

Aanwijzingen van de coördinator van de bijeenkomst, beveiligingsmedewerkers en van andere door de directie aangewezen personen, alsmede aanwijzingen gegeven door Gemeente, Politie, Brandweer en GGD dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Alle door The Conscious Club of door derden ingehuurde bedrijven en hun medewerkers dienen zich te houden aan bovenstaande voorwaarden en spelregels.

STORINGEN EN OVERMACHT
The Conscious Club/The Green Temple kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
Onder deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie The Conscious Club/The Green Temple bij de verlening van de diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat The Conscious Club/The Green Temple tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.
In geval van Overmacht spant The Conscious Club/The Green Temple zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn en alles in haar macht doet met een passende oplossing te komen voor dat moment.

BETALINGSCONDITIES
The Conscious Club/The Green Temple hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De voorschot factuur van 50% van de totale waarde moet voor de datum van de bijeenkomst voldaan zijn op ons bankrekeningnummer. Het restantbedrag dient betaald te zijn binnen 14 dagen na datum eindfactuur.

Over betalingen die de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen overschrijden, behoud The Conscious Club/The Green Temple zich het recht de wettelijke rente voor handelstransacties van 8% van het totale factuurbedrag in rekening te brengen.

Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld (thans 9% voor food en non-alcoholica, 21% voor overige).

Wijzigingen van de in deze spelregels en voorwaarden opgenomen bepalingen is uitsluitend voorbehouden aan The Conscious Club/The Green Temple.

WIJZIGINGEN EN ANNULEREN
Tot 5 dagen voor de bijeenkomst is het mogelijk om reserveringsgegevens te wijzigen, het is niet zeker of dit ook altijd lukt. Hiervoor is te allen tijde bevestiging van The Conscious Club/The Green Temple nodig.
Voor een bevestigde bijeenkomst is het alleen mogelijk om de aantallen in mensen en product naar boven aan te passen. Mocht u korter dan 5 dagen voor de bevestigde bijeenkomst toch nog de tijden of de aantallen naar beneden bij willen stellen, dan zijn wij genoodzaakt alsnog de eerder overeengekomen verkoopprijs volledig aan u door te berekenen.

Indien een bevestigde bijeenkomst korter dan drie weken voor de datum van het evenement onverhoopt moet worden geannuleerd, zal 50% van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief de overeengekomen F&B kosten, gefactureerd worden.

Indien een bevestigde boeking korter dan twee weken voor de datum van het evenement onverhoopt moet worden geannuleerd zal 75% van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief de overeengekomen F&B kosten, gefactureerd worden.


LAST MINUTE FEE

Wanneer u korter dan 48 uur van te voren een boeking bij ons wilt plaatsen, brengen wij een Last Minute Fee van €100,00 exclusief BTW extra in rekening.

The Conscious Club B.V. en The Green Temple B.V.

KVK:  64770826

BTW: NL855831327B01

Bank: NL 16 TRIO 0391 1029 74 

www.theconsciousclub.nl

www.thegreentemple.net